بررسی وجود یک تابع با استفاده از تابع function_exists